Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > HABERLER > Duyurular > 6. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

6. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

 


6. Tüketici Hukuku Kongresi 27’si tebliğ olmak üzere 38 kişinin konuşması ile toplam 1205 katılımcı eşliğinde başarı ile sonuçlandırılmıştır.İşte, Kongremizde sunulan tebliğlerden çıkan sonuç bildirgemiz:

Kongre Sonuç Bildirgesini BURAYI TIKLAYARAK indirebilirsiniz.

 

6. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

5. Tüketici Hukuku Kongresi 27’si tebliğ olmak üzere 38 kişinin konuşması ile toplam 1205 katılımcı eşliğinde başarı ile sonuçlandırılmıştır.

İşte, Kongremizden çıkan sonuç bildirgemiz:

 

GENEL GÖRÜŞLER:

Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı)

12 bankaya karşı kartel tazminatı meselesinde, dezenformasyon üretildiğini görmekte ve üzülerek gelişmeleri izlemekteyiz. Umarız bu sefer yaşanılan dezenformasyon yerini bulmayacak ve gerçek bilgi ne ise, aradan sıyrılıp herkese yüzünü gösterecektir.

Prof. Dr. Hamide ZAFER (Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı)

Tüketimin, toplumsal bir imaj sorunu olmaktan çıkartılması ve bireysel ihtiyaçların giderme şekline tekrar evrilmesi gerekmektedir.

Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL (Doğuş Üniversitesi Rektörü)

Tüketici Hukuku Kongresi gibi organizasyonlar hukuk biliminin gelişmesi için çok önemlidir. Sabırla ve yılmadan devam ettirilmesi ve bu yolda desteklenmesi gerekmektedir.

 

BANKACILIK ve FİNANS SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi)

Bankacılık işlemlerinde tüketicinin korunması büyük önem taşımakta olup, tüketicilerin banka nezdinde en yoğun gerçekleştirdiği işlem olan mevduat sözleşmelerinde tüketicinin korunması özellikle dikkatle ele alınıp incelenmesi gereken bir konudur.

Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE (Yeditepe Üniversitesi)

Bankaya tek taraflı yetki veren hükümlerin tümü geçersiz olmayıp; her somut olayda TKHK ve TBK çerçevesinde geçerliliğin değerlendirilmesi gerekir.

Ahmet YILMAZ (BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı)

Finansal tüketicinin korunması finansal piyasalarda istikrarı sağlamanın ve korumanın bir gerekliliğidir. BDDK olarak, finansal tüketiciler ile finansal kuruluşlar arasında eşit ve adil bir dengenin kurulması için çalışıyoruz.

Özcan PEKTAŞ (E. TKPG Genel Müdürü)

Tüketicinin tüm kredi kartlarının TC kimlik numarasına eşleştirilmesi suretiyle tüm kartlarını kapsayan kişiye limit uygulamasına geçilmelidir.

Yalçın KARAPINAR (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Üyesi ve Ekspres Yatırım Genel Müdür Yardımcısı)

Türkiye Sermaye Birliği yönetimi tarafından kurulan Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti; borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinde belli başlı sebeplerden kaynaklanan sorunların çözümünde daha objektif olunmasını sağlayarak daha güvenilir bir sistem oluşturacaktır. Sermaye Piyasa Kurulu’nun hem Birlik üyelerini hem müşterileri bu şekilde koruma altına alması, piyasaya olan hassasiyetini göstermektedir.

 

12 BANKAYA KARŞI 3 KAT TAZMİNAT DAVASI HAKKINDA:

Hâkim İlhan KARA (Ankara 7. Ticaret Mahkemesi Başkanı)

Banka ve finans kuruluşları, haklı bir neden olmadan serbest rekabet ortamını ihlal etmeleri durumunda verdikleri zararlardan dolayı sorumlu olurlar. Rekabetin ihlal edilmesi nedeni ile bundan zarar gören tüketiciler uğradıkları zararın üç katı tazminat talep edebilirler.

Yrd. Doç. Dr. Murat ŞAHİN (Celal Bayar Üniversitesi)

Rekabet ihlalinden zarar gören rakip teşebbüsler ve tüketicilerin talebi üzerine Hâkim;  zarara yol açan rekabet ihlâli, tarafların kastı veya ağır ihmalden kaynaklanmakta ise  uğranılan maddi zararın üç katı oranında tazminata hükmetmelidir. Kaldı ki Kartelin doğası gereği kartele taraf olan teşebbüslerin kusursuzluğundan yahut hafif ihmalinden söz etmek  de pek mümkün görünmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem SANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Rekabet Hukukunun ihlalinden doğan tazminat davalarında zarar hesabı, önemli güçlükler içermektedir. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından benimsenen pratik Kılavuz ve Raporlar, Borçlar Kanunu’nun 50/2. maddesi aracılığı ile Türk Hukukunda da uygulama alanı bulabilir ve zararın hesaplanmasına dair güçlükleri azaltabilir. 

Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY (Pamukkale Üniversitesi)

Hukukumuzda ABD ve bazı AB ülkelerinin aksine, tazminat istemli toplu dava modellerine yer verilmemiş olması önemli bir eksikliktir. Bununla birlikte, Bankaların rekabet ihlalinden doğan tazminat alacaklarının inançlı (tahsil amaçlı) temlik yoluyla toplu şekilde ileri sürülmesi mümkündür. Temellük eden bir şirket olabileceği gibi, bir dernek de olabilir. Bu yöntemde, ahlaka/dürüstlük kuralına aykırılık nedeniyle davanın reddedilme riskine karşı, alacağın devredileceği şirketin/derneğin malvarlığının yargılama masraflarını karşılayacak düzeyde olmasına dikkat edilmelidir. Bunun dışında, şirket/dernek ile zarar görenler arasında «üçüncü kişi yararına tam sözleşme» yapılmak (veya temlik sözleşmesine bu yönde bir hüküm konulmak) suretiyle zarar görenlerin de dava masraflarını ödeme yükümlülüğü altına sokulması alternatif bir çözüm olabilir.

 

TÜKETİCİ YARGILAMASI HAKKINDA:

Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU (Ankara 6. Tüketici Mah. Hâkimi)

Bir sözleşmenin 6502/TKHK’da yer almış olması, bu sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların tüketici mahkemelerinde görülmesi gerektiği anlamına gelmeyip,  bunun için bir tarafın tüketici diğer tarafın da satıcı-sağlayıcı tanımına uygun olması gerekmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Ertan YARDIM (Kadir Has Üniversitesi)

Uyuşmazlıkların basit, hızlı, etkin ve de pahalı olmayan hukuki yollarla çözümü sağlanmadan, tüketicilere kapsamlı maddi haklar tanınması yeterli değildir. Tüketici hukukunda etkin hukuki himayenin sağlanması bakımından olası yargılama giderleri ve masraflar hakkında özel düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Özel düzenlemelerin ihdası sırasında, tüketici haklarının korunması yanısıra adil bir dağılım sağlanması, sistemin sürdürülebilirliğinin temini, hukuki yolların istismarının önlenmesi gibi amaçlar da gözetilmelidir.

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniversitesi)

Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı ileri sürülen itiraz üzerine verilen tüketici mahkemeleri kararlarına dair istinaf yoluna başvurulamaması, tüketici mahkemeleri kadar hakem heyeti kararlarının da farklı uygulamalarına sebep olabileceği sonucunu doğuracaktır.

 

TIP ve İLAÇ SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu – Araştırmacı – Yazar)

Özel hastanelerde sağlık hizmeti alan hastalar, olması gereken hizmeti alamadıkları durumlarda o sağlık kuruluşuna dava açabilecekleri gibi doğrudan Sağlık Bakanlığı’na karşı da dava açabilirler.

Yrd. Doç. Dr. Sera Reyhan YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi) 

Kürtaj, kadınların kendi bedeni üzerinde son sözü söyleyemediği ve kararına eşi ve/veya veli ya da vasisinin de ortak kılındığı bir konu olduğu için, hizmet sağlayıcı hekimin tek muhatabı kadın değildir. Çocukluğu tüketilen çocuk gelinler de hekimin tek muhatabı değildir; ama onlar aslında söz sahibi bile değildir ve sondan sonra gelir.

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Doç. Dr. Sezer ÇABRİ  (Kocaeli Üniversitesi)

Bağlı kredilerde kredi veren, konutun hiç veya zamanında teslim edilmemesinden müteselsilen sorumludur. Sorumluluk sözleşmeyle kaldırılamaz veya sınırlandırılamaz.

Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi)

Konut finansmanı sözleşmesinde tüketici TKHK m.34 çerçevesinde geri ödemede temerrüde düşerse, kendisine tanınan 30 günlük süre zarfında kalan borcun tamamını ödemesi halinde erken ödeme tazminatı ödemesi zorunluluğunun olmadığının kabulü gerekir.

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Erzincan Üniversitesi)

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, bedel götürü olarak (sabit olarak baştan) belirlenmişse, yüklenici inşaatı o bedelle meydana getirmekle yükümlüdür.Sonradan bedel artırımı yapamaz.

 

REKLAM SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em. ve İstanbul Kültür Üniversitesi)

Türk halkı, koruyucu düzenlemelere karşın, ne yazık ki, “aldatıcı ve örtülü reklamlar” dünyasında yaşamaktadır.


E-TİCARET SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU  (Özyeğin Üniversitesi)

Bir veri merkezindeki çok sayıda bilgisayarın birbirine bağlanarak oluşturduğu sanal platforma bulut denilmektedir. Bu bulut yazılım ve donanım hizmetleri için kullandırılması halinde bulut bilişim söz konusudur. Bulut bilişimin ücretli yada ücretsiz olarak tüketici tarafından kullanılması halinde Tüketicinin Korunması Kanunu hükümleri uygulanır

 

SİGORTACILIK SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Prof. Dr. Samim ÜNAN (Galatasaray Üniversitesi)

Sigortacılık ve tüketici mevzuatı karşılaştırılarak, hangi hükümler tüketiciyi daha çok koruyorsa o hükümler uygulanmalıdır.

İsmet DEMİRAĞ (Sigorta Tahkim Komisyonu Hakemi)

Sigortacılık tahkiminin amacı özellikle sigorta şirketleri karşısında, tüketici gibi zayıf konumda olan sigorta ettiren ve sigortalılara basit, sür’atli, adaletli ve ucuz yargı yolunun sunulması olmalıdır. Ayrıca tahkimin Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği çatısı altında teşkilatlandırması eleştiri nedenidir. 

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA:

Prof. Dr. Tamer İNAL (İstanbul Esenyurt Üniversitesi)

6502/TKHK kapsamında, tüketici işleminin yeni boyutları  çerçevesinde; Tüketici Mahkemesi, küçük kredilerden (petit crédit) doğan ihtilâflara bakan mahkeme olmaktan çıkarılmıştır.  Asliye Ticaret Mahkemesinin ticarî işlere, İş Mahkemesinin işçi-işveren ilişkilerine, Aile Mahkemesinin aileye dönük uyuşmazlıklara özgülenmeleri gibi; uyuşmazlığın çözüm yerinin Tüketici Mahkemesi olması için, işlemin tüketici işlemi, işlemi yapan bir tarafın da tüketici olması gerekmektedir. Bu kapsamda avukat-müvekkil arasındaki ücret ihtilafları Tüketici Mahkemelerinde görülecektir.


ENERJİ SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

Mevzuatta varlığını sürdüren serbest-serbest olmayan tüketici ayrımı kaldırılarak tüketiciye her halükarda tedarikçisini seçme hakkı tanınmalıdır.

GIDA SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

MSG’nin (Mono Sodyum Glutamat) tüketicinin sağlığını tehdit ettiğini ispatlayan bilimsel bulgular yığını dikkate alındığında, Türkiye’deki MSG serbestîsi eleştiriye layık görülmüştür.

ELEKTRONİK MALLAR SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Hâkim Sabri Lider ŞENGÜL (Gebze Hâkimi)

Gittikçe çeşitlenerek hayatımızın her alanına giren elektronik mallar tıpkı gelişen bir çocuğa benzemekte, hukuk bütünlüğümüz ise gelişmelere dar gelen elbiseleri andırmaktadır. Yasal kapsamda tüketicilerin korunması için Avrupa Birliği Direktifleri ve Evrensel  Bildirgeleri de göz önüne alarak, her olayda tüketici lehine ama adaletli bir şekilde esnek uygulamalar yaparken içtihat bütünlüğünü de sağlamak zorundayız.


OTOMOTİV SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Yrd. Doç. Dr. Umut YENİOCAK (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi)

Ayıplı otomobil satın alan tüketicilerin ve onlar adına dava açan avukatların, dava açarken Kanun’daki seçimlik hakları kullanmakta tamamen serbest olmadıklarını, bu hakların kullanımına dürüstlük kuralının getirdiği sınırlamaları ve bu husustaki Yargıtay uygulamalarını bilmeleri, yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Özellikle, ‘ayıpsız misli ile değiştirme’ ve ‘bedel iadesi’ haklarının kullanımında Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarını da dikkate alarak, taleplerin terditli (sıralı) şekilde ve ihtiyaca cevap verecek doğru formüllerle oluşturulmasına dikkat edilmelidir.

EMLAK KOMİSYONCULUĞU SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi)

Taşınmaz simsarlığı sözleşmesinde özellikle simsarın (ör. Emlakçı) tüketici ile müzakere etmeden önceden hazırladığı ve sözleşmeye dâhil ettiği haksız şart niteliğindeki hükümler kesin hükümsüzdür.

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir