Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Yargıtay Kararları > Araç satışından doğan bedelin tahsili davaları da Tüketici Mahkemesinde görülür.

Araç satışından doğan bedelin tahsili davaları da Tüketici Mahkemesinde görülür.

Araç satışından doğan bedelin tahsili davaları da Tüketici Mahkemesinde görülür.

 

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2013/10015  K. 2013/18073 T.1.7.2013

 

ÖZET: Davacı, davalıya 8.11.2008 tarihinde 2009 model bir araç satmış, satış bedelini alamadığından bahisle bu bedelin tahsili için dava açmıştır. Hal böyle olunca, taraflar arasındaki uyuşmazlık 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’undan kaynaklanmakta olup, davacı satıcı şirket ile davalı arasındaki ‘0’ araç satışından kaynaklı uyuşmazlığın 4077 sayılı Kanun kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.

DAVA ve KARAR:  Davacı, davalının kendisinden 2009 araç satın aldığını ve araç teslim edildiği halde satış bedeli olan 34.000,00 TL nin kendisine ödenmediğinden bahisle  bu meblağın fatura tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı  tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalıya 8.11.2008 tarihinde 2009 model bir araç satmış, satış bedelini alamadığından bahisle bu bedelin tahsili için dava açmıştır. Hal böyle olunca, taraflar arasındaki uyuşmazlık 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’undan kaynaklanmakta olup, davacı satıcı şirket ile davalı arasındaki ‘0’ araç satışından kaynaklı uyuşmazlığın 4077 sayılı Kanun kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.

4077 sayılı Yasanın 23.maddesinde bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağı öngörülmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak da söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece verilecek ara kararla davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 

2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın (1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, (2) no’lu bent gereğince diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 1.7.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir