Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Yargıtay Kararları > Satıcının tüketici işleminden kaynaklı açtığı itirazın iptali davası tüketici mahkemelerinde görülür.

Satıcının tüketici işleminden kaynaklı açtığı itirazın iptali davası tüketici mahkemelerinde görülür.

 

Satıcının tüketici işleminden kaynaklı açtığı itirazın iptali davası tüketici mahkemelerinde görülür.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E.2013/8559 K. 2013/17824 T. 27.6.2013        

ÖZET: Satıcının tüketici işleminden kaynaklı alacağını tahsil etmek amacıyla açtığı itirazın iptali davası Tüketici mahkemelerinde görülür.

DAVA ve KARAR:  Davacı, davalının 5.8.2010 tarihinde otomobil satın aldığını, satım bedelini kısmen ödemediğini, alacağın tahsili için yapılan takibe itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptaline, %40 tazminata karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacı tacir olup, ticari amaçla davalıya hususi otomobil satmıştır. Davalı, tüketici olduğunu bildirmiştir. Taraflar arasındaki ilişki tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamında kaldığından, davada tüketici mahkemeleri görevlidir. Görev, kamu düzenine ilişkin olup, her aşamada resen gözetilir. Mahkemece, tüketici mahkemesi görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, ikinci bent gereğince diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 24.30 TL temyiz harcın istek halinde iadesine, 27.6.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir