Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Yargıtay Kararları > Sözleşmeden dönme üzerine araçta trafik kazaları sebebiyle meydana gelen değer azalmasının iade edilecek satış bedelinden düşülmesi gerekir.

Sözleşmeden dönme üzerine araçta trafik kazaları sebebiyle meydana gelen değer azalmasının iade edilecek satış bedelinden düşülmesi gerekir.

 

Sözleşmeden dönme üzerine araçta trafik kazaları sebebiyle meydana gelen değer azalmasının iade edilecek satış bedelinden düşülmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6530 K. 2014/20791 T.23.06.2014   

ÖZET: Davacının araçla karıştığı kaza nedeniyle oluşan değer kaybının tespiti için bilirkişi raporu alınarak oluşan değer kaybının satış bedelinden mahsubuna karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 

DAVA ve KARAR: Davacı, davalıdan satın aldığı araca kasko yaptırmak istediğinde aracın perte ayrıldığını öğrendiğini ve servis kayıtlarına göre aracın 30.05.2007 tarihinde 80,701 km iken kendisine 84.000 km olarak  satıldığını, aracın km ayarları ile oynanmış olduğunu, araçtaki ayıpları öğrenir öğrenmez 27.06.2011 tarihinde davalıya ayıp ihbarında bulunduğunu ileri sürerek; satış sözleşmesinin iptali ile aracın davalıya iadesine,ayıplı mala ödediği 17.000 TL’nin aracın iade tarihinden itibaren  reeskont faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davacının tacir olarak TTK 25. maddesine göre 8 günlük yasal süre içinde ihbar yükümlülüğünü yerine getirmediğini, dava konusu aracın ayıplı olduğunu bilmeden dava dışı üçüncü kişiden satın aldığını ve davacıya sattığını, satış bedelinin 14.800 TL olduğunu savunmuştur.

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile,14.800 TL araç bedelinin, davaya konu aracın davalıya tesliminden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Dava konusu araç 26.05.2011 tarihinde davacı tarafından satın alınmıştır. Aracın satın alınmasından sonra davacı kullanımındayken dava konusu aracın maddi hasarlı kazaya karıştığı ve araçta hasar oluştuğu anlaşılmaktadır. Dosyaya sunulan Tramer kayıtlarına göre aracın 18.01.2013 tarihinde maddi hasarlı kazaya karıştığı sabittir. Mahkemece aracın karıştığı bu kaza nedeniyle oluşan değer kaybının bilirkişi marifetiyle tespit edilerek, bu miktarın araç satış bedelinden mahsubuna karar verilmesi gerekir. Hal böyle olunca; davacının araçla karıştığı kaza nedeniyle oluşan değer kaybının tespiti için bilirkişi raporu alınarak oluşan değer kaybının satış bedelinden mahsubuna karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 253,00 TL. Harcın istek halinde iadesine, 23.06.2014 gününde oybirliğiyle ile karar verildi.

 

 

Şişme bebek siparişi için tıklayınız.
Vibratör siparişi etmek için tıklayınız.
Realistik penis sipariş etmek için tıklayınız.
fetişh fantazi seri siparişi geçmek için tıklayınız.
Sex shop için tıklayınız.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir