Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Yargıtay Kararları > Geçersiz sözleşmeye dayanarak aracın bedel iadesi davalarında, faiz aracın iadesi tarihinden itibaren başlatılır.

Geçersiz sözleşmeye dayanarak aracın bedel iadesi davalarında, faiz aracın iadesi tarihinden itibaren başlatılır.

 

Geçersiz sözleşmeye dayanarak aracın bedel iadesi davalarında, faiz aracın iadesi tarihinden itibaren başlatılır.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8080  K. 2013/23920 T.1.10.2013    

 

ÖZET: Mahkemece satış bedelinin tahsili istemiyle başlatılan icra takibine vaki itirazın iptaline karar verildiğine göre, hükmedilen alacağa da aracın iadesi tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gereklidir.

 

Haricen düzenlenen geçersiz araç satış sözleşmesi nedeniyle, ödenen bedelin iadesi istemiyle başlatılan icra takibine vaki “itirazın iptali” istemine ilişkin olup, somut olayda davalının icra inkar tazminatı ile sorumlu tutulmasını gerektiren koşullar oluşmadığından, davacının inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekir

 

DAVA ve KARAR: Davacı, davalıdan haricen satın almış olduğu aracın trafik kaydının devredilmediği gibi, satış bedelinin de iade edilmediğini, ödemiş olduğu 6.250,00 TL satış bedelinin tahsili için başlattığı icra takibine de haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptaline, %40 inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

 

Mahkemece, davanın kabulüne ilişkin verilen ilk hüküm, tarafların temyizi üzerine Dairemizce diğer temyiz itirazları incelenmeksizin, “belgede tahrifat iddiası nedeniyle açılmış olan ceza davasının sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğinden” bahisle bozulmuş, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, takibe yapılan itirazın 6.250,00 TL üzerinden iptali ile alacağa takip tarihinden itibaren faiz yürütülmesine, %40 inkar tazminatının tahsiline, işlemiş faiz talebinin ise reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

 

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

 

2-Dava konusu trafikte kayıtlı bulunan aracın haricen satışına ilişkin sözleşme, 2918 Sayılı Yasanın 20/d maddesi gereğince resmi şekilde yapılmadığı için geçersiz olup, taraflar sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre karşılıklı olarak verdiklerini iade ile yükümlüdürler. Mahkemece satış bedelinin tahsili istemiyle başlatılan icra takibine vaki itirazın iptaline karar verildiğine göre, hükmedilen alacağa da aracın iadesi tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gereklidir. Ne var ki davacı, satış konusu aracın, ruhsat sahibinin vergi borcu nedeniyle 14.4.2007 tarihinde haczen elinden alındığını belirterek, bu konudaki tutanak örneğini ibraz etmiş, davalı ise, aracın halen davacı tarafından kullanıldığını savunmuştur. O halde mahkemece aracın davacının elinden haczen alınıp alınmadığı yönünden araştırma yapılarak, itirazın iptaline karar verilen alacak miktarına, araç davacının elinden alınmışsa, o tarihten itibaren, araç halen davacının elinde ise, aracın davacıya iadesi tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, açıklanan bu husus göz ardı edilmek suretiyle alacağa takip tarihinden itibaren faiz yürütülmüş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

 

3-Dava, haricen düzenlenen geçersiz araç satış sözleşmesi nedeniyle, ödenen bedelin iadesi istemiyle başlatılan icra takibine vaki “itirazın iptali” istemine ilişkin olup, somut olayda davalının icra inkar tazminatı ile sorumlu tutulmasını gerektiren koşullar oluşmadığından, davacının inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, kabul edilmiş olması da, ayrıca usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

 

SONUÇ: 1. bent gereğince davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. ve 3. bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 274.00 TL harcın istek halinde davalıya iadesine, 1.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Penis pompası siparişi yapmak için tıklayınız.
Mastürbatör ürünleri için tıklayınız.
Fantazi giyim için tıklayınız.
Şişme mankenler için tıklayınız.
Sex Makinası

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir