Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > HABERLER > Duyurular > ASRIN HUKUK PROJESİ: TÜKETİCİ HUKUKU MİLLİ ŞERHİ

ASRIN HUKUK PROJESİ: TÜKETİCİ HUKUKU MİLLİ ŞERHİ

 

 

TÜKETİCİ HUKUKU MİLLİ ŞERHİ PROJEMİZ’DE MADDE DAĞITIMI BAŞLAMIŞTIR. İLGİLENEN AKADEMİSYENLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

 

 

  

   

Projenin web sitesi: www.milliserh.com

Yazım Kuralları ve Proje Şartları: http://www.milliserh.com/yazim-kurallari/

Proje Danışmanları: http://www.milliserh.com/proje-danismanlari/

Şerh Bölümleri ve Kesinleşen Sahipleri: http://www.milliserh.com/serh-bolumleri/

 

 

Tüketici Hukuku Milli Şerhi için el ele verdik; hukuk tarihinde bir ilki hep beraber başaracağız! 

 

Tüketici Hukuku Enstitüsü önderliğinde bu büyük proje için bir araya gelen akademisyenlerimize minnettar ve müteşekkiriz! 

 

Proje Hakkında

 

Tüketici Hukuku Enstitüsü olarak, projelerimiz içerisinde “altın proje” olarak isimlendirdiğimiz ve uzun zamandır hayali ile yaşadığımız bu büyük projeyi gerçekleştirmek için uygun zaman ve şartların oluştuğuna inanarak yola koyulmaya karar verdik.

 

Almanya’da onlarca ve hatta yüzlerce akademisyenin bir araya gelerek oluşturduğu Alman Medeni Kanunu (BGB) şerhi bizlere ilham kaynağı oldu. Aynı şeyi neden Türkiye’de gerçekleştiremeyeceğimizi sorgulayarak bazı hocalarımıza görüşlerini sorduk. Projeyi sununca oldukça heyecanlanan ve fakat daha önce benzer girişimlerin başarısız olduğunu hatırlatarak kesin ve katı kuralarımız olmasını ifade eden hocalarımızın tavsiye ve destekleri ile bu zorlu eser çalışmasına talip olduk. 

 

İnanıyoruz ki, eserimiz bittiği zaman, Türkiye’de ve dünyada oldukça ses getirecek ve ülkemizde başucu kaynağı olacaktır.

 

Milli Şerhin paydaşı olmak istemez misiniz?

 

Değerli hocalarımız,

 

Bu prestijli projede yer almanızı ve eseri tamamlamamızda bizlere yardımcı olmanızı bekliyor ve istiyoruz.

 

Hali hazırda henüz alınmamış madde ve bölümler ile şerh yazım kurallarını ilgili sayfalardan inceleyebilirsiniz.

 

Gelin el ele verelim ve ülkemize muhteşem bir eser kazandırmak için kolları sıvayalım! 

 

 

Proje Danışmanları :

 

Proje Danışmanlarımız, proje kapsamında yazılacak olan şerhlerin dağıtılması ve yazımı biten şerhlerin okunup projeye uygunluk değerlendirmesi işlerini yaparlar.

 

Bu kapsamda milli şerh projemizin danışmanları :

1- Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

2- Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER

3- Prof. Dr. İlhan ULUSAN

4- Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK

5- Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK

6- Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

7- Prof. Dr. Turgut ÖZ

8- Prof. Dr. Atilla ALTOP

9- Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU

10- Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

 

 

Şerh Yazım Kuralları :  

 

EK-1 İndir

EK-2 İndir

EK-3 İndir

EK-4 İndir

Yazım Kurallarını İndir

 

Türk Tüketici Hukuku Millî Şerhi yazım kuralları aşağıdaki gibidir.

1- Türk Tüketici Hukuku Millî Şerhi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, her yazara tahsis edilen maddesine ilişkin özet, açıklama ve ilgili Yargıtay kararlarından oluşan bölümlerin toplamıdır.

2- Her şerh bölümünün kendine münhasır, özeti, açıklaması, kaynakçası ve kısaltmalar cetveli bulunur. Özette üstlenilen maddeyi tekrar etmekten kaçınılmalı; gerçekten açıklama kısmının özeti yapılmalıdır. Kaynakça ve kısaltmalar cetveli, alfabetik sıralanır.

3- Türk Tüketici Hukuku Millî Şerhi’ne gönderilecek bölümler, işbu yazım kurallarının ekinde yer alan EK-3 isimli dosyadaki basit şablon izlenerek, gerektiğinde Türkçe, gerektiğinde İngilizce kaleme alınır.

4- Türk Tüketici Hukuku Millî Şerhi’ne gönderilecek bölümler, özgün ve başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

5- Türk Tüketici Hukuku Millî Şerhi, akademik akışa uygun olarak, sadece ilgili madde hakkında olmalıdır. Çelişki ve tekrardan kaçınmak amacıyla, yazarlar, kesinlikle diğer maddelere değinemez.

6- Bölümler, bilgisayar ortamında Windows veya Mac uyumlu orijinal Word programında yazılır. Bölümler, metin içinde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında kaleme alınır; dipnotlarda ise, yine Times New Roman yazı tipi, 10 punto ve 1 satır aralığıkurallarına uyulur. 

7- Dipnot sayfa altında yer alır. Metin içinde dipnot numarası noktalama işaretinden önce verilir.

8- Kaynakçada atıf şekilleri şöyledir:

Tıktık Yazıcı Çiğdem, Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2013.

Tanrıver Süha, Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, TBB Dergisi, Y. 2006, S. 64, s. 151-178.

Tanrıver Süha, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukukî ve Sosyolojik Bakış, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 821-842.

Pelissier Thierry, Les obligations alimentaires: Unité ou diversité, Revue internationale de droit comparé, Vol. 14, N. 4, Octobre-Décembre 1962, p. 828-832; 12.4.2015 tarihinde http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1962_num_14_4_13536 adresinden erişildi.

9- Dipnotta ilk atıf şekilleri şöyledir:

Tıktık Yazıcı Ç., Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2013.

Tanrıver S., Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, TBB Dergisi, Y. 2006, S. 64, s. 151-178.

Tanrıver S., Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukukî ve Sosyolojik Bakış, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 821-842.

Pelissier T., Les obligations alimentaires: Unité ou diversité, Revue internationale de droit comparé, Vol. 14, N. 4, Octobre-Décembre 1962, s. 828-832; 12.4.2015 tarihinde http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1962_num_14_4_13536  adresinden erişildi.

10- Dipnotta ardıl atıf şekilleri şöyledir:

Pelissier, s. 829.

Tıktık Yazıcı, s. 21.

11- Aynı yazara ait birden fazla esere atıf yapılacaksa, kaynakçada, aşağıda örneklendiği gibi, parantez içerisinde aynı eserleri birbirinden ayırt eden ibareye yer verilir.

Tanrıver S., Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, TBB Dergisi, Y. 2006, S. 64, s. 151-178.

Tanrıver S., Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukukî ve Sosyolojik Bakış, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 821-842 (Tanrıver, Arabuluculuk Kurumuna Hukukî ve Sosyolojik Bakış) veya (Tanrıver, Armağan Makalesi) gibi…

12- Aynı yazara ait birden fazla esere atıf yapılacaksa, dipnottaki ardıl atıflarda,  kaynakçada parantez içerisinde kullanılmış ayırt edici ibareyle, aşağıda örneklendiği gibi devam edilir.

Tanrıver, Armağan Makalesi, s. 155.

Tanrıver, Arabuluculuk Kurumuna Hukukî ve Sosyolojik Bakış, s. 155.

13- Her maddeye ilişkin Yargıtay kararlarının seçimi, yayım kuruluyla istişare hâlinde gerçekleşir. Fakat bölüm yazarının görüşü her zaman üstün tutulur.

14- Madde hükmü yanı sıra, özet ve seçilen Yargıtay kararlarının İngilizce çevirisinin yapılması, mezkûr maddeyi üstlenen yazarın sorumluluğundadır.   

15- Şerh bölümünün kendisine tahsisini kabul eden her yazar, işbu yazım kurallarının eki sayılan EK-1 isimli dosyada yer alan dilekçeyi doldurmak, imzalamak, imzalı dilekçe metnini scan ederek Tüketici Hukuku Enstitüsü’nün enstitu@tuketicihukuku.org e-posta adresine göndermekle yükümlüdür.

16- Sahiplenilen şerh bölümleri, EK-1 dosya isimli dilekçenin Tüketici Hukuku Enstitüsü’ne gönderildiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisindetamamlanarak aynı e-posta adresine gönderilmek marifetiyle teslim edilir.

17- Her yazar, teslimle birlikte, işbu yazım kurallarının eki sayılan EK-2 isimli dosyada yer alan dilekçeyi doldurmak, imzalamak, imzalı dilekçe metnini scan ederek Tüketici Hukuku Enstitüsü’nün enstitu@tuketicihukuku.org e-posta adresine göndermek külfetini haizdir.

18- Süresi geçtikten sonra yazılmış ve/veya gönderilmiş bölümler asla kabul edilmez, üç aylık kesin sürenin dolması üzerine ihtar ve mehil aranmaksızın derhal temerrüde düşen gecikmiş yazara telif ücreti ödenmez ve ilgili  bölüm başka yazara tevdi edilir.

19- Her yazar, hazırladığı bölümü güncelleyerek, eserin güncellenmesine katılmakla yükümlüdür. Güncelleme yükümlülüğü yerine getirilirken, her yazar, teamülden düşük kalmamak kaydıyla telif ücretinin azalacağını kabul eder.

20- Her yazar, güncelleme yükümlülüğünü, yine işbu yazım kurallarına uygun  olarak yerine getirir. Ne var ki, Tüketici Hukuku Enstitüsü’nün e-posta ve telefonla ayrı ayrı iki defa yazarlara yapacağı güncelleme bildirimi, EK-1 isimli dosyada yer alan dilekçenin yerini alır. EK-4 isimli dosyada bulunan dilekçe de, EK-3 isimli dosyada bulunan dilekçenin yerini alır.

21- İki bildirim arasında ancak sonra gelenden itibaren üç aylık güncelleme süresi başlar. 

22- Herhangi bir yazarın güncellemelere katılma yükümlülüğünü yerine getirmemesi, ilgili bölümün şerhten çıkarılarak başka bir yazara tevdii hakkını, Tüketici Hukuku Enstitüsü’ne tanır.

23- Her yazar, kitap satış fiyatının %30 oranındaki telif payından yazarlar arasında yazılan madde sayısı ve kitap içerisindeki ağırlığı dikkate alınacak şekilde hakkaniyete uygun olacak tutarda Enstitü tarafından belirlenecek telif ücretinin kitapların piyasa sürülmesi ve satılmasından sonra kendisine ödeneceğini kabul eder. Kitapların satış fiyatı Enstitü tarafından piyasa şartlarına göre belirlenecektir.

 

 

Öngörülen Proje Bitiş Tarihi:

Fantazi Giyim
Aksesuarlar
Erotik DVD
Erotik Shop
Cinsel Parfümler

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir