Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Madde-3 > Yüksek teknolojiyle çalışan güneş enerjisi anlaşması eser sözleşmesi kapsamında olup, çıkan uyuşmazlık Tüketici mahkemelerinde görülür.

Yüksek teknolojiyle çalışan güneş enerjisi anlaşması eser sözleşmesi kapsamında olup, çıkan uyuşmazlık Tüketici mahkemelerinde görülür.

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2002/1635 K. 2002/3300 T. 18.6.2002

ÖZÜ : 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun dar kapsamlı mal ve hizmet ilişkileri ile olağan tüketim işlerini kapsamına aldığından üst düzey teknolojiyle gerçekleştirilen eser sözleşmesi ilişkilerine bu kanun hükümleri uygulanmaz. Güneş enerjisi ile çalışan su ısıtma sisteminin yapımına ilişkin davanın genel hükümlere göre genel mahkemelerde görülmesi gerekir.

DAVA ve KARAR : Davada, yapımını davalının üstlendiği güneş enerjisi ile çalışan su ısıtma sisteminin fenne aykırı imali sebebiyle reddi gereken bu esere karşılık ödenen 1400 Doların istirdatı istenmiş, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla bakılan dava sonucu istem kabul edilmiştir.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 3/f maddesinde, tüketici “bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre yasa, hazır bir malı veya hizmeti satın alarak onu günlük yaşamında kullanan veya tüketen kişiyi korumaktadır. Başka bir deyişle, yasada dar kapsamlı mal ve hizmet ilişkileri olağan tüketim işleri kapsama alınmıştır. Aksinin düşünülmesi halinde üst düzey teknolojiyle gerçekleştirilen eser sözleşmesi ilişkilerinin dahi yasa kapsamında kaldığını ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların da -yasanın amacına rağmen- Tüketici Mahkemelerinde bakılması gerekeceğinin kabulü icap eder. Bundan dolayı somut olayda olduğu gibi istisna ( eser ) sözleşmesinden doğan ilişkilerde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanması hukuken olanaklı değildir.

Açıklanan bütün bu nedenlerle davaya genel hükümlere göre ve genel mahkemelerde bakılması yerine özel hükümler uyarınca Tüketici Mahkemesi’nde bakılması doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 18.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir