Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Madde-3 > Ticari şirketin çekeceği kredi tüketici kredisi değildir, dolaysıyla tüketici işlemi değildir, uyuşmazlık genel mahkemelerde görülür.

Ticari şirketin çekeceği kredi tüketici kredisi değildir, dolaysıyla tüketici işlemi değildir, uyuşmazlık genel mahkemelerde görülür.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2005/8815 K. 2005/14390 T. 3.10.2005

ÖZÜ: 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 3. maddesinde kanunun uygulanmasıyla ilgili tanımlar yapılıp, bu arada “Bir mal veya hizmet ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişi” tüketici olarak tanımlanmıştır. Somut olay değerlendirildiğinde, davacı bankadan kredi alan dava dışı Erden Gıda A.Ş. yasadaki tüketici tanımına girmemektedir ve verilen kredi tüketici kredisi değildir. Davalılar ise bu kredi sözleşmesinde kefildir. Bu durumda davaya bakmaya genel mahkemeler görevlidir.

DAVA ve KARAR : Davacı banka, dava dışı Erden Gıda A.Ş.ne kredi verdiğini, üç davalının ise kredi sözleşmesinde kefil olduğunu, alınan kredi geri ödenmediği için davalılar hakkında icra takibi yaptığını öne sürerek, davalıların yapılan takibe itirazlarının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1- 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 3. maddesinde kanunun uygulanmasıyla ilgili tanımlar yapılıp, bu arada “Bir mal veya hizmet ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişi” tüketici olarak tanımlanmıştır. Somut olay değerlendirildiğinde, davacı bankadan kredi alan dava dışı Erden Gıda A.Ş. yasadaki tüketici tanımına girmemektedir ve verilen kredi tüketici kredisi değildir. Davalılar ise bu kredi sözleşmesinde kefildir. Bu durumda davaya bakmaya genel mahkemeler görevlidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2- Bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 3.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir