Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Madde-3 > Yazılı arsa payı devri satışından doğan uyuşmazlık genel mahkemelerde görülür.

Yazılı arsa payı devri satışından doğan uyuşmazlık genel mahkemelerde görülür.

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2006/12737 K. 2006/14509 T. 6.12.2006

ÖZET : Arsa payı devri şeklinde satış olduğu yazılı olduğundan davanın genel mahkemelerde görülmesi gerekir.

DAVA ve  KARAR : Dava, 13.12.1996 günlü biçimine uygun düzenlenmiş taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Mahkemece görevsizlik kararı verilmiş,

Hükmü davacı temyiz etmiştir.

Dayanılan 13.12.1996 günlü sözleşme `Düzenlenme şeklinde taşınmaz mal satış vaadi` sözleşmesidir. Anılan sözleşmenin 2. sahifesinde satış vaadi konusunun `… 21 parsel sayılı taşınmaz üzerinde mevcut binadan 5/864 arsa paylı 3. normal katta köşedeki 10 numaralı mesken niteliğinde…` bağımsız bölüm olduğu yazılıdır.

4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 23. maddesine göre bu tür bir davanın Tüketici Mahkemesinde görülebilmesi için yasanın 3/c maddesinde ifadesinin bulunan konut ve tatil amaçlı taşınmaz malın satışının söz konusu olması, bu satışın tüketici tanımına uygun kişiye yasanın 3/f maddesindeki ticari veya mesleki faaliyetler kapsamında mal sunan satıcı tarafından yapılması gereklidir.

Somut olayda; davalılar miras bırakanı Bayram Şimşek’in yaptığı satışın ticari veya mesleki faaliyeti kapsamında kaldığı ( yüklenici olduğu )iddia ve savunulmadığı gibi sözleşmede yapılan satışın `maliki bulunduğu 21 parselden` arsa payı devri şeklinde satış olduğu yazılı olduğundan davanın genel mahkemelerde görülmesi gerekir.

Mahkemece dosya kapsamına uygun olmayan gerekçeyle görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, çekişmenin esası incelenmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 06.12.2006 gününde oybirliği ile karar verildi. 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir