Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Madde-23 > Uyuşmazlıkta dükkan sıfatını ve konut niteliğini taşıyan taşınmazlar varsa davanın bölünmezliği ilkesi gereği Tüketici Mahkemesi görevlidir.

Uyuşmazlıkta dükkan sıfatını ve konut niteliğini taşıyan taşınmazlar varsa davanın bölünmezliği ilkesi gereği Tüketici Mahkemesi görevlidir.

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2007/12876 K. 2008/543 T. 29.1.2008

•

ÖZÜ : Dava, tapu iptali ve tescil talebidir. Dava konusu iki adet bağımsız bölümün “dükkan” olduğu “Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal” niteliğinde bulunmadığı anlaşılmakta ise de; çekişmeli bağımsız bölümlerden iki tanesi konut niteliğinde olup, davacılar bu bağımsız bölümleri oturmak amacıyla aldıklarını ileri sürdüklerinden az yukarıda açıklandığı üzere ve davanın bölünmezliği ilkesi uyarınca davanın Tüketici Mahkemesinde bakılması gerekir.

DAVA ve KARAR : Davacılar, arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi uyarınca yapılan binada yükleniciye bırakılan 4 adet bağımsız bölümün ( 2 adet konut, 2 adet dükkan )ondan miras bırakanları A. R. Özden’in temlik aldığını, ancak nizalı bağımsız bölümlerin danışıklı olarak tapudan davalı F. Y. ve B. Terzioğlu’na devredildiğini ileri sürerek tapu iptali ve tescil istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacılar temyiz etmişlerdir.

4822 sayılı Kanununla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 3. maddesi ( c )bendi ile konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar da Tüketicinin Korunması Kanunun kapsamına alınmıştır. Dava konusu taşınmazlardan iki tanesi konut niteliğindedir. Anılan yasanın ( e )bendindeki tanıma göre tüketici: bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, ( f )bendindeki tanıma göre de satıcı: kamu tüzel kişileri dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetler kapsamındaki tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun 23. maddesi hükmüne göre de, bu kanun uygulaması ile ilgili çıkacak her türlü itilaflara Tüketici Mahkemelerinde bakılması gerekir.

Dava konusu iki adet bağımsız bölümün “dükkan” olduğu “Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal” niteliğinde bulunmadığı anlaşılmakta ise de; çekişmeli bağımsız bölümlerden iki tanesi konut niteliğinde olup, davacılar bu bağımsız bölümleri oturmak amacıyla aldıklarını ileri sürdüklerinden az yukarıda açıklandığı üzere ve davanın bölünmezliği ilkesi uyarınca davanın Tüketici Mahkemesinde bakılması gerekir.

Bu nedenle, o yerde Tüketici Mahkemesi varsa çekişmenin Tüketici Mahkemesinde görülmesi aksi halde davaya Tüketici Mahkemesi sıfatıyla bakılması yasadan kaynaklanan bir zorunluluktur. Mahkemece, kamu düzeninden olan görev hususu resen gözetilerek yukarıda yazılı olduğu şekilde işlem yapılması yerine çekişmenin esasının incelenip hükme bağlanması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda yazılan nedenlerle; temyiz olunan kararın BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 550.00 YTL.’nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 29.01.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir