Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Madde-3 > Kredi kartı üye işyeri sözleşmesinin tarafları tacirdir, dolaysıyla aralarındaki ilişki tüketici işlemi olmayıp çıkan uyuşmazlık genel mahkemelerde çözülür.

Kredi kartı üye işyeri sözleşmesinin tarafları tacirdir, dolaysıyla aralarındaki ilişki tüketici işlemi olmayıp çıkan uyuşmazlık genel mahkemelerde çözülür.

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2008/838 K. 2008/7786 T. 10.7.2008

ÖZÜ : Uyuşmazlık tarflar arasında akdedilen kredi kartı üye işyeri sözleşmesinden kaynaklanmakta olup taraflar tacirdir. Bu durumda mahkemece dava konusu uyuşmazlıkta genel mahkemelerin görevli olduğu gözetilmeden işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.

DAVA ve KARAR : Davacı vekili, müvekkili banka ile davalı arasında kredi kartı üye işyeri sözleşmesini imzalandığı ve davalıya POS cihazı verildiğini, ancak davalıya ait işyerinden sahte kredi kartı ile harcama yapıldığını ve bedelin müvekkili tarafından karşılandığını oysa sözleşme uyarınca sorumluluğun davalıda olduğunu, bu nedenle girişilen takibe davalının itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali ile % 40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, taraflar arasında imzalanan üye işyeri sözleşmesi uyarınca davacı bankaca , davalıya kredi kartı POS cihazı verildiği, ancak davalının işyerinden kredi kartı ile yapılan harcamalarda gereken dikkati göstermediği ve sahte kartla harcama yapılmasına sebep olduğu bu nedenle davacı bankaya karşı sorumlu olduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık yanlar arasında akdedilen kredi kartı üye işyeri sözleşmesinden kaynaklanmakta olup taraflar tacirdir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 3/E maddesinde; Tüketici :Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişi” olarak tarif edilmiştir. Davalı madde hükmünde belirtilen tüketici kapsamına girmez. Bu durumda mahkemece dava konusu uyuşmazlıkta genel mahkemelerin görevli olduğu gözetilmeden işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 10.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir