Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Madde-3 > Lokanta sahibinin servis için almış olduğu motorun sık arızalanması nedeniyle çıkan uyuşmazlık tüketici işlemi niteliği taşımadığı için Tüketici Mahkemesinde görülmez.

Lokanta sahibinin servis için almış olduğu motorun sık arızalanması nedeniyle çıkan uyuşmazlık tüketici işlemi niteliği taşımadığı için Tüketici Mahkemesinde görülmez.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2008/3626 K. 2008/10876 T. 22.9.2008

ÖZÜ : Davacı, sahibi olduğu lokantada yapacağı servislerde kullanmak üzere motor satın aldığını, ancak motorun sık sık arıza yapması nedeniyle kullanamadığını iddia ederek motor bedeli ile yoksun kaldığı kazanç kaybının tahsilini talep etmiştir. Bir hukuki işlemin 4077 SK kapsamında kaldığının kabul edilebilmesi için yasanın amacı içerisinde mal veya hizmet satışına ilişkin bir işlemin bulunması gerekir. Ticari veya mesleki amaç için mal ve hizmet alımından kaynaklanan ihtilaflarda tüketici mahkemeleri görevli değildir.

DAVA ve  KARAR : Davacı, sahibi olduğu lokantada ev ve işyerlerine yapacağı yemek servisinde kullanmak üzere davalıdan bir motor satın aldığını, ancak motorun sık sık arıza yapması nedeniyle kullanamadığını, davalının motoru tamir etmeyip rehin tuttuğunu ileri sürerek motor bedeli 1.990,00.- YTL ile yoksun kaldığı kar bedeli 3.150,00..YTL olmak üzere toplam 5.140,00.- YTL’nin tahsilini istemiştir.

Davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece 1.990,00.- YTL motor bedelinin davalıdan tahsiline, fazla isteminin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1- 4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından düzenlenen bir hukuki işlemin 4077 Sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilebilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davacı, davaya konu motorsikleti çalıştırdığı lokantadan ev ve işyerlerine servis yapmak amacıyla ve bu haliyle ticari ve mesleki amaçla kullandığından taraflar arasındaki ilişkinin 4077 Sayılı Yasa kapsamında kalmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle ve dava olunan miktara göre davaya bakmaya Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olup, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakılması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

2- Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Davacı tarafından temyiz olunan kararın ( 1 ) nolu bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, ( 2 ) nolu bentte gösterilen nedenle davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 22.09.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir