Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Madde-3 > Tüketici ile müteahhit arasında gerçekleşen konut satışından doğan uyuşmazlık tüketici işlemidir, tüketici mahkemesinde görülür.

Tüketici ile müteahhit arasında gerçekleşen konut satışından doğan uyuşmazlık tüketici işlemidir, tüketici mahkemesinde görülür.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2008/8644 K. 2008/15214 T. 22.12.2008

ÖZÜ : Tüketici davacı ile davalı arasında konut satımından kaynaklanan bir uyuşmazlığa ilişkin davaya bakmaya tüketici mahkemesi görevlidir.

DAVA ve  KARAR : Davacı, müteahhit olan davalı şirketten satın aldığı dairenin teslim edilmediğini öne sürerek, ödediği 6100 YTL’nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, her iki tarafça temyiz edilmiştir.

1- 4822 Sayılı kanun ile değişik 4077 Sayılı TKHK.nun 3. maddesinde kanunun uygulanmasıyla ilgili tanımlar yapılıp, bu arada “bir mal ve hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi” tüketici, “Alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları…” mal, “Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri” satıcı, olarak tanımlamıştır. Aynı yasanın 23. maddesinin 1. fıkrasında ise, “Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır.” hükmüyle kanunun uygulanmasından doğacak ihtilaflara bakacak görevli mahkeme belirtilmiştir.

Somut olay değerlendirildiğinde, tüketici davacı ile davalı arasında konut satımından kaynaklanan bir uyuşmazlık bulunduğu, anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, sözü edilen yasanın 23. maddesi hükmü gereğince davaya bakmaya tüketici mahkemesi görevlidir. Mahkemece görevsizlik kararının verilmesi gerekirken, davanın esasına girilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2- Bozma nedenine göre, iki tarafın diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın iki taraf yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle iki tarafın diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde taraflara iadesine, 22.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir