Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > GENEL > Bunları Biliyor muydunuz? > Trafik kazazedesinin (mirasçılarının) hakları nelerdir?

Trafik kazazedesinin (mirasçılarının) hakları nelerdir?

Trafik kazazedesinin (mirasçılarının)  hakları nelerdir?


2918 sayılı karayolları trafik kanunu

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu; trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümler bakımından Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na bazı sorumluluk ve görevler yüklemiştir.


Yasanın 8. maddesine göre;

Sağlık Bakanlığı:


1.Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak,

2.Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak,

3.Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak, zorundadır.


Yine 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 8. maddesi ile karayolları trafik yasasına ilişkin sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı görevli kılınmıştır.


Karayolları zorunlu mali sorumluluk sigortası


Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Hazine Müsteşarlığı’ndan faaliyet izni alan sigorta şirketleri tarafından yapılır.


Bu sigorta; Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü motorlu aracın bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı ruhsat sahibinin üzerindeki yasal sorumluluğu, belli limitler dahilinde  güvence altına almaktadır.


Sigorta Sözleşmesi poliçe ile öngörülen primin ödenmesiyle yürürlüğe girer ve sigorta şirketinin sorumluluğu başlar.


2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 91. maddesi gereğince, karayolu trafiğine katılacak her araç, mutlaka bu sigorta kapsamında olmalıdır. Bu zorunluluğun nedeni, trafik kazası ile meydana gelen maddi hasar, ölümlü ve yaralamalı insani kayıplara ilişkin zararların en çabuk şekilde giderilmesini sağlamaktır.


Karayolu trafik garanti sigortası hesabı


2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 108. maddesi ile yukarıda açıklanan zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi olan araçların sebep olacakları zararların karşılanması amacıyla geliri trafik sigorta poliçe bedellerinden karşılanmak suretiyle Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı oluşturulmuştur.


Bu fon Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Sigortacılık Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde yer almaktadır.


Bu fonda biriken paralar ile Zorunlu Trafik Sigortasını yapan şirketin iflâsı halinde ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarları ödenir, kazayı yapan motorlu aracın kimliğinin saptanamaması halinde veya zorunlu trafik sigortası yapılmamış veya yasal limitler dahilinde yapılmamış aracın kazaya sebebiyet vermesi veya bir aracın gasp edilerek veya çalınarak akabinde kazaya neden olduğu hallerde, oluşan hasar bedeli ödenir.


Acil sağlık hizmetleri yönetmeliği


Bu yönetmelik ile “kısa zamanda ulaşılabilir” olması esasına bağlı olarak Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda kamu ve özel bütün ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla acil sağlık hizmetlerinin tek merkezden yönetilmesi ve hizmetin yürütülmesi hususu düzenlenmektedir.


Yönetmelik hükümlerine göre; trafik kazası geçiren yaralı kişi, olay yerine en yakın, acil servis eğitimi ve organizasyonunu tamamlayarak Sağlık Bakanlığı’ndan yetki alan özel ya da kamuya ait sağlık kuruluşuna kaldırılır, tüm tetkik, tedavi ve müdahaleleri yapılır. Acil servis, hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun nevine ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın, stabilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbi hizmetleri ücretsiz sunar.


Karayolları trafik döner sermaye işletmesi yönetmeliği


Meydana gelen trafik kazaları nedeniyle oluşan tedavi giderlerin karşılanabilmesi, yani “Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan ilk ve acil yardım hizmetleri ile tedavi hizmetlerinin bedelinin takibi ve tahsili” için Sağlık Bakanlığı Karayolları Trafik Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur.Bu İşletme marifetiyle motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kişiler için verilen bütün teşhis, tedavi ve ambulans hizmetlerinin giderleri ve tedavinin gerektirdiği diğer giderler karşılanmaktadır.


Tüm bu hukuk düzenlemeleri karşısında sonuç olarak trafik kazası nedeniyle yaralanan bir kimsenin sahip olduğu hakları şu şekilde sıralamak mümkündür:


Trafik kazazedeleri her ne şart altında olursa olsun kaza yerine en yakın, acil sağlık hizmeti vermeye yetkili kamu ya da özel sağlık kuruluşuna kaldırılır. Kendisine her türlü tıbbi müdahale, teşhis, tedavi işlemleri uygulanır. Tüm bu sağlık hizmetleri için trafik kazazedesinden herhangi bir ücret talep edilmez. Yapılan tüm giderler döner sermaye işletmesi tarafından, ilgili sigorta şirketi ya da yukarıda sözü edilen fondan tahsil edilerek karşılanır

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir