Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Madde-11 > Kampanyalı satışların durdurulması talebi, gelecek benzeri kampanyaları da kapsayabilir.

Kampanyalı satışların durdurulması talebi, gelecek benzeri kampanyaları da kapsayabilir.

 

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 1999/7851 K. 1999/9793 T. 11.11.1999

ÖZÜ : Dava, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 4077 sayılı yasanın, 4226 sayılı yasa ile değişik 11. maddesine aykırı olarak düzenlenen promosyon kampanyalarının, buna ilişkin reklam ve ilanların aynı yasanın 25. maddesi gereğince durdurulması istemine ilişkindir. Durdurma kararının sadece dava açıldığı tarihte mevcut olan kampanya ile sınırlı tutulması halinde yasanın uygulanması imkânsız hale gelecek ve yasanın konuluş amacı da gerçekleşmemiş olacaktır. Bu nedenle yerel mahkemenin, dava açıldıktan sonra başlatılan veya başlatılacak olan kampanyaları da kapsayacak biçimde karar vermiş olması yasaya uygundur.

DAVA ve KARAR : Taraflar arasındaki promosyon kampanyasının durdurulması davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 12.4.1999 günlü ve 99/1386-99/3092 sayılı ilamıyla kısmen onanmasına-kısmen bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı bakanlık vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK.nun 440-442 maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

 Dava, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 4077 sayılı yasanın, 4226 sayılı yasa ile değişik 11. maddesine aykırı olarak düzenlenen promosyon kampanyalarının, buna ilişkin reklam ve ilanların aynı yasanın 25. maddesi gereğince durdurulması istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne, dava konusu kampanyaların yasaya aykırı olduğunun tespiti ile davanın açılmasından sonrada aynı şekilde sürdürülen kampanya ilan, reklam ve dağıtımlarının durdurulmasına karar verilmiştir.

Davalının temyizi üzerine kararın, dava açıldıktan sonraki kampanyalarla ilgili bölümü HUMK.nun 74. maddesine aykırı görülerek bozulmuştur.

Oysa gerek yasanın amacı gerek konunun özelliği itibariyle yerel mahkeme kararının gerekçesinde de ifade edildiği gibi durdurma kararının sadece dava açıldığı tarihte mevcut olan kampanya ile sınırlı tutulması halinde yasanın uygulanması imkânsız hale gelecek ve yasanın konuluş amacı da gerçekleşmemiş olacaktır. Bu nedenle yerel mahkemenin, dava açıldıktan sonra başlatılan veya başlatılacak olan kampanyaları da kapsayacak biçimde karar vermiş olması yasaya uygundur. O halde davacının bu yöne ilişkin karar düzeltme isteminin kabulü gerekir.

SONUÇ : HUMK.nun 440 ve 442. maddeleri uyarınca davacının karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 12.4.1999 gün 1999/1386-3092 sayılı kararının iki nolu bendinin kaldırılmasına, yukarıda gösterilen nedenlerle yerel mahkeme kararının ONANMASINA; 11.11.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir