Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Madde-10 > Kredi sözleşmesine istinaden kredi kartı verilmesi de verilen kredinin mahiyetini değiştirmez.

Kredi sözleşmesine istinaden kredi kartı verilmesi de verilen kredinin mahiyetini değiştirmez.

 

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2004/16887 K. 2005/4915 T. 25.3.2005

ÖZÜ : Somut uyuşmazlıkta davacı bankanın davalı şirkete “genel kredi sözleşmesi” ile açtığı kredi bir tüketici kredisi olmayıp, bir ticari kredidir”. Bu kredi sözleşmesine istinaden kredi kartı verilmesi de verilen kredinin mahiyetini değiştirmez. Bu nedenle davacı ile davalı arasında 4077 sayılı yasanın değişik 10/A maddesi kapsamında bir ilişki bulunmamaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında olmadığına göre, davaya bakma görevi de Tüketici Mahkemesine değil Genel Mahkemelere aittir.

antalya escort

DAVA ve KARAR : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:lara escort

Davacı, davalı Egem Boya İnş.Malz.Tur.San.Ltd.Şti. ile banka arasında imzalanan kredi sözleşmesine istinaden davalıya kredi kartı verilerek kullandırıldığını, diğer davalı Şerafettin Yontuk’un ise müşterek borçlu ve müteselsil kefil olduğunu, borcun ödenmediğinden kredi kartı hesabı katedilerek ihtarname gönderildiğini, buna rağmen ödenmediğini, icra takibi yapıldığını, borçlunun borcun 2.500.000.000 TL kısmını kabul ederek borcun kalanına, faiz ve ferilerine itiraz ettiğini, takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptalini, takibin devamını, davalının %40 inkar tazminatı ile sorumlu tutulmasını istemiştir.

Davalılar usulüne uygun davetiyeye rağmen duruşmaya katılmamış, savunmada bulunmamıştır.

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile davalının itirazının kısmen iptaline, 6.172.679.834 TL asıl alacak, 1.278.342.447 TL işlemiş faiz, 63.917.122 TL BSMV ve 184.100.000 TL icra masraflı olmak üzere toplam 7.699.039.403 TL üzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren %109,4 oranında temerrüt faizi ve %5 gider vergisi uygulanmasına, fazlaya ilişkin talebin reddine, hükmolunan itirazlı alacak üzerinden taktir olunan %40 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı banka tarafından temyiz edilmiştir.

4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Yine anılan yasanın 3/d maddesinde, “hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyet” olarak tanımlanmıştır.

antalya escort

Yasanın 10. maddesinde “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredilerdir” denilmiş, aynı yasanın 10/A maddesinde ise “kredi kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan krediler de 10. madde hükümlerine tabidir..” denilmek suretiyle kredi kartı ile çekilen kredilerinde tüketici kredisi olduğu belirtilmiştir.

Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davacı bankanın davalı şirkete “genel kredi sözleşmesi” ile açtığı kredi bir tüketici kredisi olmayıp, bir ticari kredidir”. Bu kredi sözleşmesine istinaden kredi kartı verilmesi de verilen kredinin mahiyetini değiştirmez. Bu nedenle davacı ile davalı arasında 4077 sayılı yasanın değişik 10/A maddesi kapsamında bir ilişki bulunmamaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında olmadığına göre, davaya bakma görevi de Tüketici Mahkemesine değil Genel Mahkemelere aittirkonyaaltı escort. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak sözkonusu olmaz. Bu durumda mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

2- Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Davacı tarafça temyiz olunan kararın ( 1 ) nolu bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, ( 2 ) nolu bentte gösterine nedenle diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek olmadığına, 25.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

bodrum escort

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir