Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Madde-9 > Kapıdan satışlarda, cayma belgesi sözleşmeden ayrı ve bağımsız düzenlenmelidir.

Kapıdan satışlarda, cayma belgesi sözleşmeden ayrı ve bağımsız düzenlenmelidir.

 

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2004/18587 K. 2005/1248 T. 2.2.2005

ÖZÜ : Cayma belgesi sözleşmenin ikinci sayfasının arkasına ve sözleşme metnine ilave edilmek suretiyle düzenlendiğinden geçersizdir. Öyle olunca kapıdan satış şeklinde düzenlenen ve henüz davacı alıcının tatil hakkını kullanmadığı sözleşmeden, yasaya uygun cayma belgesi verilmediğinden davacılar her zaman için dönebilirler.

DAVA : Taraflar arasındaki sözleşmenin feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı şirketin elemanlarının yaptıkları anket sonucu bedava tatil kazandığının bildirilmesi üzerine ve tatil hediyesini almak için davet edildikleri Semena Villalarındaki gurup toplantısında kendisine 18.07.2000 tarihli devre tatil sözleşmesi imzalatıldığını, imzalanan sözleşmede tatil devresinin ve tatil yapacağı yerin belli olmadığını, sözleşmenin MK. Ve BK. hükümlerine göre geçersiz olduğu gibi, 4077 sayılı kanuna göre kapıdan satış hükümlerine uyulmadığını bildirip, sözleşmenin iptaline, ödediği 3400 doların fiili ödeme günündeki karşılığının tahsiline, ödenmeyen 11 adet 6600 dolar tutarındaki senetlerin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı satışın kapıdan satış olmadığını, esasen cayma bildirim belgesinin verildiğini, davacı taleplerinin haksız ve yersiz olduğunu bildirip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen 18.07.2000 tarihli devre tatil sözleşmesinin kapıdan satış, sözleşmesi olarak düzenlendiği, cayma belgesi verilmediği sözleşmenin tatil yapılacak devre ile yerin belli olmadığı gibi MK. 1, 2, 23, 24. maddelerine, BK.nun 42. maddelerine aykırı olduğundan davacı tarafından iptali talebiyle bu dava açılmıştır. Davalı, davacı iddialarının doğru olmadığını savunmuştur.

Davalı tarafından ibraz edilen sözleşme asıllarından sözleşmenin 18.07.2000 tarihinde düzenlendiği sözleşmenin düzenlendiği yer konusunda sözleşmede bir açıklık bulunmamakta olduğu, ancak sözleşmenin ikinci sayfasının arkasında imzalı bulunan, “madde 5. cayma hakkı” başlıklı ve aynı sayfadaki 6. ve 7. madde başlıklı düzenlemelerden, davalının sözleşmenin ikinci sayfasının arkasında cayma belgesi düzenlediği, bundan da sözleşmenin kapıdan satış şeklinde düzenlendiği ve davacı iddiasının doğrulandığı anlaşılmaktadır. Zira satış, kapıdan satış olmasa idi davalı satıcının cayma belgesi düzenlenmesine gerek yoktu. Satıcının cayma belgesi düzenleme ihtiyacını duyması, satışın kapıdan satış olduğunu gösterir. Bu hususu davalı satıcının bilmediği de söylenemez. Ancak düzenlenen cayma belgesi 4077 sayılı yasanın 9. maddesi ile yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine de uygun değildir. Cayma belgesi sözleşmenin ikinci sayfasının arkasına ve sözleşme metnine ilave edilmek suretiyle düzenlendiğinden geçersizdir. Öyle olunca kapıdan satış şeklinde düzenlenen ve henüz davacı alıcının tatil hakkını kullanmadığı sözleşmeden, yasaya uygun cayma belgesi verilmediğinden davacılar her zaman için dönebilirler. Mahkemece bu nedenlerle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, 02.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir