Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > HABERLER > 7. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

7. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

     

7. Tüketici Hukuku Kongresi 30’u tebliğ olmak üzere 44 kişinin konuşması ile toplam 952 katılımcı eşliğinde başarı ile sonuçlandırılmıştır.

İşte, Kongremizden çıkan sonuç bildirgemiz:

 

GENEL GÖRÜŞLER:

Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı)

Çeşitli örneklerden anlaşılan şey; yapay zeka, sadece sayısal istatistikten ibaret değil, çeşitli his ve duyguları da içerisinde barındıran karmaşık bir yapıdır. Bu karmaşık yapıda en girift şey ise muhakkak, şimdiden konuşulması, tartışılması ve belirlenmesi gereken hukuki statüdür.

Prof. Dr. Hamide ZAFER (Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı)

Teknolojilerdeki hızlı değişim, tüketicilerin de eğilimini ve yaşam tarzını değiştirecektir.

Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL (Doğuş Üniversitesi Rektörü)

Tüketicilerden ziyade, öncelikle satıcı-sağlayıcıların tüketici haklarını benimsemesi ve kolay uygulanmasını sağlaması gerekmektedir.

 

BANKACILIK ve FİNANS SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Ahmet USTA (FinTech İstanbul Yayın Yönetmeni)

İnsanlık, tarih boyunca gelişmiş medeniyet kurmak için daha büyük toplumlar kurmuşlardır. Büyük toplumların temel problemi ise toplum içinde birbirini tanımayan kişilerin arasında güven unsurunu temin etmek ve bu unsur ortadan kalktığında hukuki adımlar atacak merkezi yapılar kurmaktır. Blockchain teknolojisi merkezi yapıları ortadan kaldırmaktadır ancak hukuki açıdan etkinliği masaya yatırılmalıdır.

Prof. Dr. Selim YAZICI (FinTech İstanbul Kurucu Ortağı)

FinTech kavramı, Finansal Hizmetler Sektörüne ve ona bağlı olarak çalışan birçok sektöre yıkıcı bir dönüşüm süreci yaşatacak!

Doç. Dr. Emrehan İNAL (İstanbul Üniversitesi)

Özel birikim sandığı organizasyonlarına ve sözleşmelerine ilişkin olarak bir an önce kapsamlı hukuki düzenlemeye gidilmesi ihtiyacının son derece önemli olduğu açıkça görülmektedir.

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi)

Sigorta poliçesi genel şartlarının Müsteşarlıkça hazırlanması veya onaylanması, bunların genel işlem şartı veya haksız şart denetimine tabi olmasını engellemez. Tüketicilerin bu konuda hem bilinçlendirilmesi, hem de idari ve hukuki açıdan daha etkin korunması gerekmektedir.

 

12 BANKAYA KARŞI 3 KAT TAZMİNAT DAVASI HAKKINDA:

Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi)

Borca aykırılık esasına dayanan üç kat tazminat davasında hâkim, tazminatın koşullarını belirlemede takdir hakkına sahip iken koşulların oluştuğuna kanaat getirirse üç kat tazminata hükmetmek zorundadır.

Doç. Dr. Kerem Cem SANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Gelinen noktada ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar açısından tam bir karmaşa hakimdir.  Bu karmaşa, ancak yapılan akademik çalışmaların yargılama sürecinde tüm taraflarca dikkate alınması ile azalabilir. Henüz yeni başlayan temyiz sürecinde, bilhassa hukuka aykırı davranışın kapsamı ve zararın neyi içerdiği hususunda, zengin ve tutarlı içtihatlar oluşacağını ve bunun rekabet hukukunun özel hukuk alanındaki uygulamaları açısından katkı sağlayacağını umuyorum.

 

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Dr. Osman AÇIKGÖZ (Teknopark İstanbul)

Banka, kurduğu ve yönettiği internet bankacılığı sisteminin usulsüz bir şekilde kullanılması sonucu, mevduat sahibi ile aralarındaki sözleşme uyarınca ödemeye borçlu olduğu mevduat alacağını mevduat sahibine ödemek zorundadır.

Prof. Dr. Murat İNCEOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Cihaz taahhütnamelerinde Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin hükümlerinin yanı sıra taksitle satışa ilişkin hükümler de uygulama alanı bulmaktadır. Ancak bu durum çözümü güç bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle cihaz taahhütnameleri konusunun Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde özel olarak düzenlenmesinde yarar bulunmaktadır.

 

FUTURİST ÖNGÖRÜLERİ:

Yrd. Doç. Dr. Başak BAK (İzmir Ekonomi Üniversitesi) & Yrd. Doç. Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

Tüketici trendleri ve değişim rüzgârları göstermektedir ki gelecek yapay zekânın olacaktır. Lehte ve aleyhte görüşler bir yana; hazırlıklarımızı yapıp, kendi yel değirmenlerimizi inşa etmeliyiz.

Yrd. Doç. Dr. Sera Reyhanî YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi)

GDO’lu ürünlerle başlayan süreçte gen teknolojisinin son durağı olan gıda kapsülleri en fazla 10 yıl sonra tüm tarımsal ve hayvansal gıdaların yerini alacak. Üstelik teknolojinin nimetlerine kolaylıkla alışan insanlık tarafından hiç yadırganmadan…

Arş. Gör. Kemale ASLANOVA (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Biobankalarda saklanan genetik bilgiler, işveren, sigorta şirketleri ve bankalar gibi üçüncü kişilerin eline geçmemelidir! Bu anlamda, mahremiyet hakkı ve gizlilik ilkesi oldukça büyük öneme sahiptir. Biyobankaların gönüllülerin mahremiyet hakkını koruyacakları ve gizlilik ilkesine uyacakları konusunda garanti vermesi gerekmektedir.

 

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA:

Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi)

Avukatlık kanununun hükümleri dikkate alındığında avukatlık sözleşmesinin TKHK denetimine tabii olmaması gerektiği, hatta buna ihtiyaç olmadığı söylenebilir. Ancak, Yargıtay,  kısmen doğru bir yaklaşımla, ticari uyuşmazlıklarda vekâlet ücretini TKHK denetimi dışında bırakmaktadır.

Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU (Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hâkimi)

Avukatın her ücret alacağı davasında görevli mahkeme mutlaka tüketici mahkemesi değildir. Bu tür davaların tüketici mahkemesinde görülebilmesi için, müvekkil konumundaki kişinin tüketici tanımına uygun özellikleri taşıması gerekir.

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Doç. Dr. Sezer ÇABRİ  (Kocaeli Üniversitesi)

Cayma ve dönme hakkı sözleşmenin kurulmasından sonra tüketiciye sözleşmeden kurtulma imkânı tanıyan önemli bir haktır. Ancak 02.01.2017 tarihinde yapılan değişiklikle dönme hakkı önemli ölçüde kısıtlanmıştır.

Dr. Orhan SEKMEN (İstanbul BAM 18. Hukuk Dairesi Başkanı)

Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin geçerliliği, her ne kadar resmi şekle tabii olsa da, adi yazılı sözleşme yapan satıcı sözleşmenin geçersizliğini ileri süremez. Tüketici istediği takdirde, adi yazılı olarak yaptığı konut satış sözleşmesine dayanarak tapu iptal ve tescil talep edebilir.

 

EMLAK KOMİSYONCULUĞU SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Yrd. Doç. Dr. Turan ŞAHİN (Kırıkkale Üniversitesi)

Yer gösterme formuna imza atıldıktan sonra aksinin iddia edilmesi halinde yazılı delille ispat gerekir.

Nevzat BOZTAŞ (İstanbul BAM 14. Hukuk Dairesi Başkanı)

Taşınmaz simsarlığı sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli değildir. Bu şekil şartı geçerlilik şartı olup, delil başlangıcı bulunsa bile sözleşmenin varlığı tanıkla ispat edilemez.

 

REKLAM SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY (Pamukkale Üniversitesi) & Yrd. Doç. Dr. Murat ŞAHİN (Celal Bayar Üniversitesi)

Aldatıcı reklamlar yoluyla ihlal edilen tüketici hakları küçümsenmeyecek boyutlardadır. Aldatıcı reklamlar nedeniyle gerek TKHK gerekse TTK kapsamında tazminat talepleri ileri sürülebilir. Ancak hukukumuzda tüketicilerin tazminat taleplerini kolaylaştırıcı bir dava modeline yer verilmemiş olması önemli bir eksikliktir. Bu eksiklik giderilmediği sürece tüketiciler bakımından etkin bir hukuki korumadan söz edilemez.

 

TIP ve İLAÇ SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em. ve İstanbul Kültür Üniversitesi)

Kötü tıp uygulamaları bakımından hasta hekim arasındaki hukuki ihtilaflara “arabuluculuk”  veya “uzlaştırma” benzeri alternatif bir çözüm mercii getirilmelidir. Aksi takdirde hasta hekim ilişkilerinden doğan ihtilaflara tüketici hukukunun tam çözüm bulabilmesi mümkün değildir.

Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE (Yeditepe Üniversitesi)

Yapay zekânın tanımlanmamış bir veriyi göremiyor olması ve görebildiği veriler konusunda da teknik anlamda yorum yapamayıp sadece ihtimal verebiliyor olması nedenleriyle,  farklı sistemler geliştirilmedikçe, hasta hekim ilişkisinde dar ya da geniş anlamda yapay zekâ kullanımının her durumda hekimin kontrolünde uygulanması zorunlu olmaktadır.

 

OTOMOTİV SEKTÖRÜ HAKKINDA:
İsmet DEMİRAĞ (Sigorta Tahkim Komisyonu Hakemi)

Hazine Müsteşarlığının  tüketicinin aleyhine olarak, trafik poliçelerindeki tazminat hukuku ilkelerine aykırı müdahaleleri devam etmektedir.

Hâkim İlhan KARA (Ankara 7. Ticaret Mahkemesi Başkanı)

Tüketicinin satın aldığı, otomobildeki ayıbın seri üretimden kaynaklanması halinde kanundan kaynaklanan seçimlik haklarını her hangi bir sınırlamaya tabi olmadan kullanabilir. Ayıbın hile veya manipulasyon yapılarak gizlenmiş olması durumunda, 6502 sayılı TKHK’da ayıp nedeni ile öngörülen 2 yıllık zamanaşımı süresi uygulanmaz. Zamanaşımı süresi dolsa dahi tüketici bedel iadesi dahil diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Yenisi ile değişim kararı verilmesi halinde, aynı aracın sıfır kilometre yenisinin mevcut olmadığının tespit edilmesi durumunda, aynı seriden muadili olan yeni son model aracın verilmesine yönelik uygulama geliştirilmesi, bu alanda yaşanan ihtilafları sona erdirecektir.

 

E-TİCARET SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi)

E-ticarette pazarlama, klasik ticaret yöntemlerinin kullanıldığı durumlara nazaran daha büyük önem taşır. E-ticarette kullanılan en önemli pazarlama yöntemlerinden biri de reklamlardır. Reklam bir yönü ile tüketicinin bilgilendirilmesini sağlarken, bir yönü ile de tam tersi daha kolay aldanmasına yol açabilir. Bu nedenle reklamların ve pazarlama yöntemlerinin hukuki açıdan denetlenmesi gerekir.

Prof. Dr. Tamer İNAL (Çağ Üniversitesi)

Tüketici sözleşmesinde yer alan bir şartın, haksız şart olup olmadığı,  kanunun hükümleri arasında yer alıp almadığına göre değil; şartın mahiyetinin, hâkim tarafından takdirine göre belirlenecektir. Hâkimin, takdir hakkını kullanarak, sözleşmede yazılı olan ve haksız şart teşkil ettiği iddia edilen şartın haksızlığına hükmetmesi hâlinde, şart kesin hükümsüz sayılacak ve sözleşmeye yazılamayacağına hükmedilerek, sözleşmeden silinmesine karar verilecektir.

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

Forex sözleşmeleri de finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler içerisine girer ve forex piyasasında yapılan kaldıraçlı sözleşmelerin tarafı da Yargıtay uygulamasına göre tüketicidir. Bundan doğan ihtilaflara Tüketici Mahkemesi bakacaktır.

 

ÇEVRENİN KORUNMASI HAKKINDA:

Özcan PEKTAŞ (E. TKPG Genel Müdürü)

Ambalaj atıkları çöp değildir. Lütfen ayrı biriktirelim ve milli ekonomiye katkı sağlayalım.

 

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ HAKKINDA:

Yrd. Doç. Dr. Sami AKSOY (Yaşar Üniversitesi)

Havayolu taşımalarında rötar veya bagaj kaybına dayanan davalarda Tüketici Yargısı, ister iç ister dış hat uçuşu olsun, Montreal Sözleşmesine hâkim olmalı, ayrıca Montreal Sözleşmesindeki müesseseler ile Yolcu Hakları Yönetmeliğindekileri birbirine karıştırmamalıdır.

Doç. Dr. Umut YENİOCAK (Altınbaş Üniversitesi)

Havayolu taşımacılığında kapasite fazlası bilet satışı anlamına gelen “”overbook”” uygulaması, sektörün “”olağan”” Erotik shop için tıklayınız.bir uygulaması olarak kabul ediliyor. Sektör için “”olağan”” kabul edilen bu uygulamanın, tüketici hukuku bakımından “”olağan”” olmadığı aşikârdır. Tüketicileri mağdur eden bu uygulamaya karşı, sorumluluk hukukumuzun temel ilke ve kurallarından doğru biçimde faydalanmak, önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir