Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Madde-5 > ADSL hattı kullanımı için sabit telefon hattı zorunlu tutulamaz.

ADSL hattı kullanımı için sabit telefon hattı zorunlu tutulamaz.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E : 2009/15721  K: 2010/6764  T: 13.05.2010

ÖZÜ: Teknik olarak telefon aboneliğinden bağımsız olarak ADSL internet bağlantısının yapılabileceğini kabul etmek gerekir.  4077 S.K.nun 5. maddesinde aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa, satıcının bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

DAVA ve KARAR: Taraflar arasındaki abonelik sözleşmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.55 TL kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 13.05.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

     (KARARA KONU YEREL MAHKEME KARARI AŞAĞIDADIR.)

     ESKİŞEHİR

     1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

     (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

     Esas Numarası: 2009/194

     Karar Numarası: 2004/371

     Karar Tarihi: 09.11.2009

     Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi

     DAVA TARİHİ: 29.07.2009

     Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

     GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

ı dava dilekçesiyle, 23.07.2009 tarihinden ben 0…-……. nolu telefon hattının abonesi olduğunu, yine aynı tarihten beri …… numaralı ADSL kullanıcısı olduğunu, istemediği halde ADSL aboneliği için telefon aboneliğinin zorunlu olarak yapıldığını bu durumun 4077 Sayılı Yasanın 5.Maddesine açıkça aykırı olduğunu, her iki hizmetin ayrı ayrı verilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirterek telefon aboneliğinin iptaline ve ADSL hizmetinin telefon aboneliğinden bağımsız olarak kullanabileceğinin hüküm altına alınmasına karar verilmesini istemiştir.

     Davalı savunmasında, öncelikle 2009 yılı için 4077 sayılı yasanın 22. maddesindeki 936,97 TL’lik sınır altında kalması nedeniyle eldeki uyuşmazlıkta hakem heyetinin görevli olduğunu bildirmiş ve esasa ilişkin, olarak ise ADSL hizmeti için telefon hattının alınmasının zorunlu olduğunu, davacının bunu kabul ettiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

     Dava, telefon aboneliğinin iptaline ilişkindir.

     Taraflar arasında, telefon hattının telefon görüşmelerine kapatılarak (iptal edilerek), sadece internet aboneliğinin acık bulundurulmasına yonelik muaraza cıkmış olup bu uyusmazlık gelecek yıllara da sari olduğundan Tüketicı Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunlu değildir. (Y. 13. Hukuk D. 2008/12545 E., 2009/5652 K. 27/4/2009 T. kararı)

     Bu nedenle davalı vekilinin göreve yönelik itirazları yerinde değildir.

     Davacının, 23.07.2009 tarihinden beri 0…-…… nolu telefon hattının ve ….. numaralı ADSL abonesi olduğu, ADSL aboneliği için telefon aboneliğinin davalı şirket tarafından zorunlu ve şart koşulduğu ihtilafsızdır. Bu zorunluluk davalı şirketi.n mahkememize gönderdiği 30/09/2009 tarihli cevabı yazıda açıkça belirtilmiştir.

     Yargılama sırasında tarafların delileri toplanmış, yine davalı şirket ile başka bir abone arasında aynı nitelikteki uyuşmazlığa ilişkin Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/279 esaslı dosyasındaki, bilirkişi raporunun bir örneği bu dosyaya konulmuştur. Bilirkişiler, bilgisayar mühendisi Fatih Titrek, elektrik elektronik mühendisi Satılmış Caner ve hukukçu bilişimci Özgür Eralp 10 sayfadan ibaret raporlarında “ADSL internet bağlantısı için ayrıca konuşma yapmak için bir telefon hattı bağlantısı kurulmasına teknik açından gerek olmadığını” ayrıntılı olarak bildirmişlerdir.

     Bu durumda teknik olarak telefon aboneliğinden bağımsız olarak ADSL internet bağlantısının yapılabileceğini kabul etmek gerekir.

     4077 S.K.nun 5. maddesinde aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa, satıcının bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

     Bilirkişi raporu bu madde hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde, davanın sübut bulduğu kanaatine varılarak aşağıdaki, hüküm kurulmuştur.

     HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,

     l- Davanın KABULÜNE, buna göre davacının …… numaralı ADSL aboneliğini, 0….-…….. nolu telefon hattı aboneliğine bağlı olmaksızın kullanabileceğinin tesbiti ile, 0…-…… nolu telefon ilişkin aboneliğin İPTALİNE,

     2- 15,60 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsiline,

     3- Davacı tarafından yapılan 2 davetiye gideri 10 TL, müzekkere gideri 5 TL olmak üzere toplam 15 TL’nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

     Dair davacı, ile davalı vekilinin yüzünde tebliğden, itibaren 15 gün içinde yargıtay nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar usulen okundu. 09.11.2009

 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir