Tüketici Hukuku Enstitüsü 'ne Hoşgeldiniz! > Yargıtay Kararları > Madde-2 > Otoparka park edilen araçta meydana gelen hırsızlık 4077 kapsamındadır.

Otoparka park edilen araçta meydana gelen hırsızlık 4077 kapsamındadır.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ  E. 2011/10000 K. 2011/10274 T. 28.6.2011

ÖZÜ : Somut olayda uyuşmazlık, davalı kurumca çalıştırılan otoparka ücret karşılığında park edilen araçtan vukuu bulduğu ileri sürülen hırsızlık nedeniyle oluşan zararın tazminine ilişkin olup, bu haliyle taraflar arasında vedia sözleşmesinin bulunduğu, 4077 sayılı yasa anlamında mal ve hizmet satışının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu duruma göre uyuşmazlığın çözümü genel mahkemelerin görevi içerisindedir.

DAVA ve KARAR : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalı kuruluşa ait olan ve onun tarafından çalıştırılan otoparka ücreti karşılığında park ettiği aracında meçhul kişilerce hırsızlık yapılarak dizüstü bilgisayarının çalındığını, zararından davalının sorumlu olduğunu ileri sürerek fazlası saklı kalmak üzere 1860 TL.nın tahsilini istemiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının otoparkta bulunan aracının camı kırılarak bilgisayarın çalındığı gerekçesiyle 1.500 TL.nin tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar.” hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için, yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut olayda uyuşmazlık, davalı kurumca çalıştırılan otoparka ücret karşılığında park edilen araçtan vukuu bulduğu ileri sürülen hırsızlık nedeniyle oluşan zararın tazminine ilişkin olup, bu haliyle taraflar arasında vedia sözleşmesinin bulunduğu, 4077 sayılı yasa anlamında mal ve hizmet satışının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu duruma göre uyuşmazlığın çözümü genel mahkemelerin görevi içerisindedir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olduğu için taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Bu itibarla davaya bakmakla genel mahkemeler görevli olduğundan, mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

2- Bozma nedenine göre, davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın BOZULMASINA, ( 2 ) numaralı bent uyarınca davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 20.25 TL temyiz harcının istek halinde iadesine, 28.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir